Opdrachten

Ministerie van Defensie (JIVC) Teamuitvraag Regiepartner vernieuwing HRIT

Teamuitvraag Regiepartner vernieuwing HRIT

Info

Functie

Teamuitvraag Regiepartner vernieuwing HRIT

Locatie

Utrecht

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

04.12.2022 - 04.01.2023

Opdrachtnummer

125944

Sluitingsdatum

date-icon27.12.2022 clock-icon08:12

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
De operationele inzet van Defensie wordt geconfronteerd met een toenemende onvoorspelbaarheid, waardoor de behoefte aan een flexibel samengestelde, wereldwijd inzetbare en snel opschaalbare krijgsmacht toeneemt. Om dit te realiseren heeft Defensie zich als doel gesteld om een slimme, technologisch hoogwaardige en informatie gestuurde organisatie te zijn, met een flexibele en schaalbare krijgsmacht.

Defensie beschikt op dit moment over een complex en traditioneel applicatielandschap ter ondersteuning van de HR processen, waarvan PeopleSoft en NSK de kern vormen. Naast de complexiteit van het huidige applicatielandschap zijn de in gebruik zijnde HR-systemen sterk verouderd. In toenemende mate wordt beheer lastiger en neemt de expertise in de komende jaren af door vertrekkende en met pensioen gaande medewerkers. Het huidige applicatie landschap sluit niet meer aan bij de nieuwe eisen voor het nieuwe HR-model die gesteld zijn als onderdeel van de Defensievisie 2035. Als gevolg van deze complexiteit, de veroudering van de systemen, de afnemende expertise binnen en buiten Defensie, en de afwijking t.o.v. de Defensievisie 2035, is het noodzakelijk om het HR IT landschap en gerelateerde bedrijfsvoering grondig te moderniseren.

Defensie is het Programma Vernieuwing HR IT (VHRIT) gestart om bij te dragen aan de voorbereidingen en toekomstige implementatie van het nieuwe HR-model als onderdeel van de Defensievisie 2035. Hiermee wordt tevens voorzien in robuuste, flexibele en duurzame HR IT waarmee op de langere termijn de werking en continuïteit van de HR IT kan worden geborgd.

Het landschap van HR IT van de toekomst is een hybride landschap. Het test HR IT landschap staat niet alleen, maar is onderdeel van een veelzijdig en complex applicatielandschap. Er is niet één allesomvattend systeem dat alle informatiebehoeften van HR IT invult. Het zal een hybride stelsel van verschillende oplossingen en technologieën zijn. De basis is een (groot) proces ondersteunend systeem voor de marktconforme processen (SAP) in combinatie met speciale
IT-toepassingen (add-on) met daaromheen flexibele eigen maatwerkoplossingen.

Om de migratie naar SAP beheersbaar uit te voeren, is een vooronderzoek uitgevoerd om de vorm, impact, planning en kosten van de migratie te bepalen. Migratie vraagt vele aanpassingen in de gehele IT van Defensie, waardoor er een zeer grote vraag naar IT kennis is en de huidige markt is krap. Als resultaat van het vooronderzoek zijn 26 verschillende deelproducten opgeleverd, waaronder de Business Case, het Plan van Aanpak, het Migratiescenario, en een Cloud Readiness Assessment. Er zijn relaties met andere grote programma's zoals ROGER en GrIT waar het mee moet samen werken.

Het migratiescenario schetst in hoofdlijnen hoe Defensie de overstap naar SAP op gefaseerde en gecontroleerde wijze kan uitvoeren.

De nieuwe ‘best practices’ en ‘user interface’ kunnen conform het migratiescenario gedoseerd en gecontroleerd worden ontwikkeld en uitgerold bij de ruim 70.000 gebruikers, op alle Defensielocaties en operationele eenheden verspreid over Nederland en in het buitenland.

Om de ‘best practices’, de nieuwe ‘user interface’ en vervangende oplossingen te realiseren en te implementeren verwacht Defensie 1 jaar voorbereiding (initiatie) en 3 jaar realisatie nodig te hebben. Het Programma Vernieuwing HR IT heeft deze twee fasen gedefinieerd conform Prince2.

Fase 1 is de initiatiefase, waarbij invulling gegeven moet worden aan de realisatie van alle voorbereidingen en randvoorwaardelijke zaken, inclusief het doorlopen van bestuurlijke besluitvorming en herijking van de Business Case.

Fase 2 bestaat uit het realiseren van het in de initiatiefase opgestelde Programma Plan VHRIT in de periode 2024-2027. De voor Fase 2 benodigde implementatiepartner(s) dienen nog te worden geselecteerd en gecontracteerd.

Voor Fase 1 van het Programma VHRIT is Defensie op zoek naar een regie- en adviespartij om de programmadirectie tijdens de initiatiefase bij te staan met raad en daad. Deze aanvraag wordt uitgezet onder de raamovereenkomst perceel 1 inhuur personeel (inspanningsgericht).

Defensie wenst de beschikking te krijgen over een regie- en adviesteam bestaande uit 10 vaste medewerkers, t.w.

-    (1) Programma Manager IV/IT
-    (1) Project Management Ondersteuner (incl. begeleiding van het AC ICT-proces)
-    (1) Enterprise (Solution) Architect
-    (2) Business Analist IV/IT Cloud (1) & Business Analist IV/IT Payroll (1)
-    (2) Business Analist Functionele HR
-    (2) Verandermanagement Consultants
-    (1) Quality Assurance Manager

De Programma Manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan het regie- en adviesteam en maakt zelf onderdeel uit van het Kernteam VHRIT. Het Kernteam VHRIT zorgt voor de aansturing van het Programma VHRIT onder leiding van de Programmadirectie VHRIT.

De Programma Manager stuurt het regie- en adviesteam aan, inclusief toegevoegde medewerkers van de regie- en adviespartij uit de flexibele schil, en adviseert op de diverse expertisegebieden het Programma VHRIT.

Het is de verantwoordelijkheid van de regie- en adviespartij om met de benodigde expertise de programmadirectie tijdens de initiatiefase bij te staan met raad en daad. Deze aanvraag betreft de verschillende expertisegebieden van het Programma VHRIT en waar nodig de deelprojecten.

De regiepartner zal een sleutelrol spelen bij het bereiken van de diverse mijlpalen, deliverables en doelstellingen van het programma. De precieze rolverdeling tussen regiepartner, implementatiepartners, kernteam en programmadirectie zal nog nader worden uitgewerkt.

Naast het vaste regie- en adviesteam kan de behoefte ontstaan voor een aanvulling met ca. 5 tot 10 extra medewerkers met specifieke expertise op het gebied van Solution Architectuur, Business Analyse en Verandermanagement. Deze flexibele schil kan op verzoek van de Programma Directie VHRIT (tijdelijk) worden ingezet voor expliciete taken.

-    (1) Project Management Ondersteuner
-    (1) Enterprise (Solution) Architect
-    (3) Business Analist IV/IT Cloud (1) & Business Analist IV/IT Payroll (2)
-    (3) Business Analist Functionele HR
-    (2) Verandermanagement ConsultantsDe regie- en adviespartij bestaat derhalve dus uit twee onderdelen:

1.    Het vaste regie- en adviesteam, gericht op continuïteit van regie- en adviestaken m.b.t. de kwaliteit van het programma, architectuur en kwaliteitsbewaking;

2.    Flexibele schil, gericht op (tijdelijk) aanvullende regie- en adviescapaciteit of specifieke kennis in het kader van de regie- en adviestaken;

Hiervoor geldt dat gewerkt wordt op basis van de inhoudelijke behoefte en op uitdrukkelijk verzoek van de Programma Directie. De planning voor het inzetten van de aanvullende capaciteit vindt in overleg met de regie- en adviespartij plaats. Na akkoord wordt de aanvullende capaciteit (tijdelijk) toegevoegd aan het regie- en adviesteam.

Inkoopinformatie
Voor deze twee onderdelen is een separaat tabblad in het antwoordformulier opgesteld. Ze maken gezamenlijk integraal deel uit van deze uitvraag. De uitvraag heeft in principe alleen betrekking op de duur van de initiatiefase, momenteel gepland van 1 februari 2023 tot 1 februari 2024, doch kan bij een positieve tussentijdse evaluatie (na zes maanden) optioneel worden verlengd tot en met de realisatiefase. Indien Defensie deze optie wenst te benutten dan is de maximale contractduur beperkt tot circa vier jaar, tot uiterlijk 31 december 2026. Defensie behoudt zich het recht voor een opzegtermijn te hanteren van een (1) maand voor het beëindigen van het gehele contract.

Alle partij(en), die één of meerdere kandida(a)t(en) levert, voor de uitvraag regiepartij komen niet in aanmerking als implementatiepartner of als onderaannemer van implementatiepartners voor een van de deelprojecten in de uitvoering. Als de hoofdaannemer gedurende de gehele uitvoering van deze opdracht dus zelf geen kandidaat levert komt deze nog in aanmerking voor de eventuele vervolgopdrachten. Als er ook maar één kandidaat 1 uur ingezet wordt, die in dienst is van of doorgeleend wordt via, een partij komt de hele partij niet meer in aanmerking voor enige betrokkenheid (als opdrachtnemer, onderaannemer etc.) bij de eventuele vervolgopdrachten. Dit alles vanwege de dan ontstane belangenverstrengelingen.

Een en ander conform onderstaande uitgewerkte voorbeelden, waarbij de rood gemarkeerde partijen in het voorbeeld uitgesloten worden voor de eventuele vervolgopdrachten.                
    Hoofdaannemer A, zet onderaannemer 1, 2 en 3 in. Onderaannemer 1, 2 en 3 zetten alleen medewerkers in die in dienst zijn bij hun eigen organisatie.
    Hoofdaannemer A, zet onderaannemer 1, 2 en 3 in. Onderaannemer 1, 2 en 3 zetten alleen medewerkers in die in dienst zijn bij hun eigen organisatie. Hoofdaannemer A zet een ZZP’er in die doorgeleend wordt via hun eigen organisatie.
    Hoofdaannemer A, zet onderaannemer 1 en 2 in. Onderaannemer 1 en 2 zetten eigen medewerkers maar ook ZZP’ers in die via de onderaannemers ingezet worden. Hoofdaannemer A zet geen ZZP’er in.
    Hoofdaannemer A, zet onderaannemer 1 en 2 in. Onderaannemer 1 en 2 zetten eigen medewerkers maar ook ZZP’ers in die via de onderaannemers ingezet worden. Hoofdaannemer A zet ook een ZZP’er in die doorgeleend wordt via hun eigen organisatie.

Uiteraard gelden in alle genoemde voorbeelden ook nog de restricties van de meervoudige doorleenconstructies uit de mantel, dus als een onderaannemer niet vermeld was in de UEA en een ZZP’er doorleent is sprake van een te lange keten.

U wordt gevraagd om voor alle gevraagde vaste en flexibele schil profielen per gevraagd profiel een CV in te dienen, in totaal 20 stuks. Iedere aangeboden kandidaat dient te voldoen aan de eisen. Indien er maximaal 2 kandidaten niet voldoen aan alle gestelde eisen zal de offerte nog geldig zijn en in de beoordeling worden meegenomen.

Onderdeel van de selectie zal een toelichtend gesprek zijn. Verwacht wordt dat een representatieve vertegenwoordiging uit het beoogde vaste team en de beoogde flexibele schil aanwezig is (max. 5 personen) en dat het team een presentatie geeft op hun visie, aanpak en toegevoegde waarde gedurende de initiatiefase en de realisatiefase.

Tijdens het toelichtend gesprek zal getoetst worden of uw aanpak overeenkomt met het beschrevene in dit document. Daarnaast worden de kandidaten getoetst conform de competenties zoals uitgevraagd. Volgens de huidige planning zal het toelichtend gesprek plaatsvinden in Den Haag op 20 december.

Uw aanbieding heeft een geldigheidstermijn van minimaal 60 dagen.

1.    De Programma Manager is onderdeel van het Kernteam. De programmamanager is primair verantwoordelijk voor het aansturen van het regie- en adviesteam.

Uitvoerende taken en verantwoordelijkheden:
-    Adviseert op verschillende niveaus de programmaorganisatie i.o.m. de Programma Directie;
-    Brengt kennis benodigd voor het opzetten en uitwerken van een VHRIT programma in op de diverse deelprojecten van het programma;
-    Zorgt voor de dagelijkse aansturing van het regie- en adviesteam.

2.    De Project Management Ondersteuner assisteert de Programma Manager met PMO gerelateerde taken.

Uitvoerende taken en verantwoordelijkheden:
-    Stelt samen en houdt bij de planning van het project.
-    Coördineert de bijdrage van het team aan besluitvormende organen.
-    Verzorgt voortgangsrapportages voor de Programma manager.
-    Bereidt voor en begeleidt het ac-ICT proces.

3.    De Quality Assurance Manager is onderdeel van het vaste team en heeft een interne rol binnen het programma om samen met de programmamanager de kwaliteit van het programma te bewaken. Externe QA zal separaat worden aanbesteed.

Uitvoerende taken en verantwoordelijkheden:
-    Onderdeel van het vaste team.
-    Houdt toezicht op de kwaliteit van de deelprojecten.
-    Onderhoudt samen met het programmabureau de kaders en richtlijnen.
-    Toetst de producten op de bestaande kaders en richtlijnen.
-    Rapporteert aan de programmamanager.
-    Adviseert de deelprojecten pro- en reactief.
-    Draagt zorg voor de benodigde kwaliteit in producten om deze door de besluitvorming te krijgen.

4.    De Enterprise Architect is onderdeel van het vaste team en bedenkt samen met de Enterprise- en Solutions Architecten vanuit Defensie (JIVC Afdeling Architectuur) en de Solutions Architecten vanuit SAP de doel- en solutionarchitectuur. Daarnaast vormt hij/zij binnen het Programma VHR IT de ‘design authority’ rol en zorgt dat alle oplossingen voldoen aan de geldende kaders en richtlijnen vanuit Defensie en geverifieerde SAP ‘best practices’.

Uitvoerende taken en verantwoordelijkheden:
-    Onderdeel van het vaste regie- en adviesteam;
-    Houdt zich bezig met alle architectuur vragen vanuit de deelprojecten;
-    Draagt bij aan het opstellen van de toekomstige doelarchitectuur voor het Programma VHRIT en Solution Architectuur voor het applicatielandschap van Defensie;
-    Stelt samen met de architecten van Defensie de ‘design principles’ op voor het programma VHRIT;
-    Toetst of alle oplossingen voldoen aan de opgestelde ‘design principles’;
-    Rapporteert aan de programmamanager;
-    Adviseert het programmamanagement pro- en reactief.
-    Neemt op verzoek deel aan en brengt expertise in bij de deelprojecten.
-    Zorgt dat de architectuur van HR-IT past in de Defensie enterprise architectuur.
-    Zorgt dat de IT architectuur en solution architectuur passen binnen de Defensiebrede IT- en solution-architectuur zoals gesteld door JIVC.

5.    De Business Analisten zijn onderdeel van het vaste programmateam en brengen hun kennis en expertise in bij de deelprojecten.

Uitvoerende taken en verantwoordelijkheden:
-    Onderdeel van het regie- en adviesteam.
-    Houden zich bezig met inhoudelijke vragen vanuit de deelprojecten.
-    Brengen de kennis van nieuwe ontwikkelingen en toepassingen in bij de deelprojecten.
-    Brengen uitgebreide SAP-kennis in op het gebied van HR.
-    Zorgen voor de vertaling van het bedrijfsproces naar de SAP ‘best practice’.
-    Adviseren het programmamanagement pro- en reactief.

6.    Verandermanagement consultants
-    Onderdeel van het regie- en adviesteam.
-    Houden zich bezig met veranderingsaspecten rond de implementatie van het programma.
-    Brengen kennis van de nieuwste ontwikkelingen en ‘best practice’ op het gebied van verandermanagement (in een SAPHR context) in het programma.
-    Adviseren het programmamanagement pro- en reactief.

Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren moeten de programmamanager, Quality Assurance Manager, Architecten, Business Analisten en Verander Management consultants voldoen aan:

•    Minimaal academisch werk- en denkniveau.
•    Ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAP-omgeving.

Daarbij moeten de leden van het vaste team kennis en/of ervaring hebben van SAP HR inclusief integratieaspecten (met aantoonbare SAPHR gerelateerde referenties). Daarnaast moet het team over voldoende interrelationele competenties beschikken omdat contact met alle niveaus van de Defensie-organisatie zal plaatsvinden alsmede met door Defensie ingezette externe leveranciers. Communicatieve vaardigheden zijn derhalve essentieel (zie hiervoor ook de eisen, wensen en competenties in deze aanvraag).

(Prognose) Gevraagd team:
De regiepartij heeft een vaste omvang van 10 VTE en een flexibele schil van 5–10 VTE (Business Analisten, Verander Management Consultants) waarbij voor het vaste team wordt uitgegaan van een fulltime inzet (1620 uur per jaar).


Eisen
Programma Manager
1.    Aantoonbaar academisch niveau (WO werk en denkniveau).
2.    Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3.    Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4.    Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als een Business Information Manager/Projectleider/Programmamanager binnen een multi-disciplinaire migratie naar een SAPHR programma met een omvang groter dan 5 miljoen euro.

Project Management Ondersteuner
1. Aantoonbaar HBO niveau (HBO werk en denkniveau).
2. Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3. Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als een Project Management Ondersteuner binnen een multi-disciplinaire migratie naar een SAPHR programma.

Quality Assurance Manager
1.    Aantoonbaar werk- en denkniveau op academisch niveau (minimaal 3 jaar werkervaring).
2.    Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3.    Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4.    Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een Quality Assurance rol.
5.    Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAPHR omgeving.

Lead Architect
1.    Aantoonbaar werk- en denkniveau op academisch niveau (minimaal 3 jaar werkervaring).
2.    Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3.    Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4.    Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Architect.
5.    Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAPHR omgeving.
6.    Minimaal 2 jaar ervaring in een high assurance IT omgeving
7.    Minimaal 2 jaar ervaring met het integreren van SAP in een complex en divers applicatielandschap

Business Analisten
1.    Aantoonbaar werk- en denkniveau op academisch niveau (minimaal 3 jaar werkervaring).
2.    Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3.    Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4.    Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Business Analist.
5.    Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAPHR omgeving.
6.    De aangeboden Business Analisten dienen voldoende kennis en expertise in huis te hebben om het doellandschap volledig af te dekken.

Verandermanagement Specialisten
1.    Aantoonbaar werk- en denkniveau op academisch niveau (minimaal 3 jaar werkervaring).
2.    Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3.    Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4.    Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Verander Management Consultant.
5.    Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAPHR omgeving.


Eisen flexibele schil
Lead Architect
1. Aantoonbaar werk- en denkniveau op academisch niveau (minimaal 3 jaar werkervaring).
2. Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3. Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Architect.
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(- onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAPHR omgeving.
6. Minimaal 2 jaar ervaring in een high assurance IT omgeving
7. Minimaal 2 jaar ervaring met het integreren van SAP in een complex en divers applicatielandschap

Verandermanagement Specialisten
1.    Aantoonbaar werk- en denkniveau op academisch niveau (minimaal 3 jaar werkervaring).
2.    Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3.    Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4.    Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Verandermanager
5.    Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAP omgeving.

Business Analisten
1. Aantoonbaar werk- en denkniveau op academisch niveau (minimaal 3 jaar werkervaring).
2. Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3. Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Business Analist.
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAPHR omgeving.
6. De aangeboden Business Analisten dienen voldoende kennis en expertise in huis te hebben om het doellandschap volledig af te dekken.

Project Management Ondersteuner
1. Aantoonbaar HBO niveau (HBO werk en denkniveau).
2. Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3. Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als een Project Management Ondersteuner binnen een multi-disciplinaire migratie naar een SAPHR programma.


Wensen

Wensen Programmamanager
1.    Bij voorkeur aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol als Programmamanager/Business Information Manager/Projectleider (minder dan 3 jaar = 0 punten, 3 tot 4 jaar = 5 punten, 4 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 15 punten).
2.    Bij voorkeur aantoonbare werkervaring op strategisch en tactisch niveau binnen het IT domein (minder dan 3 jaar = punten, 3 tot 4 jaar = 5 punten, 4 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 15 punten).
3.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring in het omgaan met verschillende (tegenstrijdige) belangen vanuit verschillende in- en externe partners/markpartijen (minder dan 1 jaar = 0 punten, 1 tot 3 jaar = 5 punten, 3 tot 5 jaar = 10 punten, 5 tot 7 jaar = 15 punten, meer dan 7 jaar = 20 punten).
4.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol bij de overheid (minder dan 2 jaar = 0 punten, meer dan 2 jaar = 15 punten).

Wensen Project Management Ondersteuner
1.    Bij voorkeur aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol als de aangeboden rol (minder dan 3 jaar = 0 punten, 3 tot 4 jaar = 5 punten, 4 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 20 punten).
2.    Bij voorkeur aantoonbare werkervaring op strategisch en tactisch niveau binnen het IT domein (minder dan 3 jaar = 0 punten, 3 tot 4 jaar = 5 punten, 4 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 20 punten).
3.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol bij de overheid (minder dan 2 jaar = 0 punten, meer dan 2 jaar = 15 punten).

Wensen Quality Assurance Manager, Architecten, Business Analisten en Verander Specialisten
1.    Bij voorkeur aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol als de aangeboden rol (minder dan 4 jaar = 0 punten, 4 tot 5 jaar = 5 punten, meer dan 5 jaar = 10 punten).
2.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring binnen een multidisciplinair programma met een omvang groter dan 5 miljoen euro (minder dan 1 jaar = 0 punten, 1 tot 2 jaar = 5 punten, 2 tot 3 jaar = 10 punten, 3 tot 5 jaar = 15 punten, meer dan 5 jaar = 20 punten).
3.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring bij green en/of brownfield implementaties (1 of meer greenfield implementatie = 5 punten, 1 of meer brownfield implementatie = 10 punten).
4.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol bij de overheid (minder dan 1 jaar = 0 punten, 1 tot 3 jaar = 5 punten, 3 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 15 punten).

Wensen flexibele schil

Wensen Architect, Business Analisten en Verander Specialisten
1.    Bij voorkeur aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol als de aangeboden rol (minder dan 3 jaar = 0 punten, 3 tot 4 jaar = 5 punten, meer dan 4 jaar = 10 punten).
2.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring binnen een multidisciplinair programma met een omvang groter dan 5 miljoen euro (minder dan 1 jaar = 0 punten, 1 tot 2 jaar = 4 punten, 2 tot 3 jaar = 8 punten, 3 tot 5 jaar = 11 punten, meer dan 5 jaar = 15 punten).
3.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring bij green en/of brownfield implementaties (1 of meer greenfield implementatie = 10 punten, 1 of meer brownfield implementatie = 15 punten).
4.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol als de aangeboden rol bij de overheid (minder dan 1 jaar = 0 punten, 1 tot 3 jaar = 5 punten, 3 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 15 punten).

Wensen Project Management Ondersteuner
1. Bij voorkeur aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol als de aangeboden rol (minder dan 3 jaar = 0 punten, 3 tot 4 jaar = 5 punten, 4 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 20 punten).
2. Bij voorkeur aantoonbare werkervaring op strategisch en tactisch niveau binnen het IT domein (minder dan 3 jaar = 0 punten, 3 tot 4 jaar = 5 punten, 4 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 20 punten).
3. Bij voorkeur aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol bij de overheid (minder dan 2 jaar = 0 punten, meer dan 2 jaar = 15 punten).


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (JIVC)

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
De operationele inzet van Defensie wordt geconfronteerd met een toenemende onvoorspelbaarheid, waardoor de behoefte aan een flexibel samengestelde, wereldwijd inzetbare en snel opschaalbare krijgsmacht toeneemt. Om dit te realiseren heeft Defensie zich als doel gesteld om een slimme, technologisch hoogwaardige en informatie gestuurde organisatie te zijn, met een flexibele en schaalbare krijgsmacht.

Defensie beschikt op dit moment over een complex en traditioneel applicatielandschap ter ondersteuning van de HR processen, waarvan PeopleSoft en NSK de kern vormen. Naast de complexiteit van het huidige applicatielandschap zijn de in gebruik zijnde HR-systemen sterk verouderd. In toenemende mate wordt beheer lastiger en neemt de expertise in de komende jaren af door vertrekkende en met pensioen gaande medewerkers. Het huidige applicatie landschap sluit niet meer aan bij de nieuwe eisen voor het nieuwe HR-model die gesteld zijn als onderdeel van de Defensievisie 2035. Als gevolg van deze complexiteit, de veroudering van de systemen, de afnemende expertise binnen en buiten Defensie, en de afwijking t.o.v. de Defensievisie 2035, is het noodzakelijk om het HR IT landschap en gerelateerde bedrijfsvoering grondig te moderniseren.

Defensie is het Programma Vernieuwing HR IT (VHRIT) gestart om bij te dragen aan de voorbereidingen en toekomstige implementatie van het nieuwe HR-model als onderdeel van de Defensievisie 2035. Hiermee wordt tevens voorzien in robuuste, flexibele en duurzame HR IT waarmee op de langere termijn de werking en continuïteit van de HR IT kan worden geborgd.

Het landschap van HR IT van de toekomst is een hybride landschap. Het test HR IT landschap staat niet alleen, maar is onderdeel van een veelzijdig en complex applicatielandschap. Er is niet één allesomvattend systeem dat alle informatiebehoeften van HR IT invult. Het zal een hybride stelsel van verschillende oplossingen en technologieën zijn. De basis is een (groot) proces ondersteunend systeem voor de marktconforme processen (SAP) in combinatie met speciale
IT-toepassingen (add-on) met daaromheen flexibele eigen maatwerkoplossingen.

Om de migratie naar SAP beheersbaar uit te voeren, is een vooronderzoek uitgevoerd om de vorm, impact, planning en kosten van de migratie te bepalen. Migratie vraagt vele aanpassingen in de gehele IT van Defensie, waardoor er een zeer grote vraag naar IT kennis is en de huidige markt is krap. Als resultaat van het vooronderzoek zijn 26 verschillende deelproducten opgeleverd, waaronder de Business Case, het Plan van Aanpak, het Migratiescenario, en een Cloud Readiness Assessment. Er zijn relaties met andere grote programma's zoals ROGER en GrIT waar het mee moet samen werken.

Het migratiescenario schetst in hoofdlijnen hoe Defensie de overstap naar SAP op gefaseerde en gecontroleerde wijze kan uitvoeren.

De nieuwe ‘best practices’ en ‘user interface’ kunnen conform het migratiescenario gedoseerd en gecontroleerd worden ontwikkeld en uitgerold bij de ruim 70.000 gebruikers, op alle Defensielocaties en operationele eenheden verspreid over Nederland en in het buitenland.

Om de ‘best practices’, de nieuwe ‘user interface’ en vervangende oplossingen te realiseren en te implementeren verwacht Defensie 1 jaar voorbereiding (initiatie) en 3 jaar realisatie nodig te hebben. Het Programma Vernieuwing HR IT heeft deze twee fasen gedefinieerd conform Prince2.

Fase 1 is de initiatiefase, waarbij invulling gegeven moet worden aan de realisatie van alle voorbereidingen en randvoorwaardelijke zaken, inclusief het doorlopen van bestuurlijke besluitvorming en herijking van de Business Case.

Fase 2 bestaat uit het realiseren van het in de initiatiefase opgestelde Programma Plan VHRIT in de periode 2024-2027. De voor Fase 2 benodigde implementatiepartner(s) dienen nog te worden geselecteerd en gecontracteerd.

Voor Fase 1 van het Programma VHRIT is Defensie op zoek naar een regie- en adviespartij om de programmadirectie tijdens de initiatiefase bij te staan met raad en daad. Deze aanvraag wordt uitgezet onder de raamovereenkomst perceel 1 inhuur personeel (inspanningsgericht).

Defensie wenst de beschikking te krijgen over een regie- en adviesteam bestaande uit 10 vaste medewerkers, t.w.

-    (1) Programma Manager IV/IT
-    (1) Project Management Ondersteuner (incl. begeleiding van het AC ICT-proces)
-    (1) Enterprise (Solution) Architect
-    (2) Business Analist IV/IT Cloud (1) & Business Analist IV/IT Payroll (1)
-    (2) Business Analist Functionele HR
-    (2) Verandermanagement Consultants
-    (1) Quality Assurance Manager

De Programma Manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan het regie- en adviesteam en maakt zelf onderdeel uit van het Kernteam VHRIT. Het Kernteam VHRIT zorgt voor de aansturing van het Programma VHRIT onder leiding van de Programmadirectie VHRIT.

De Programma Manager stuurt het regie- en adviesteam aan, inclusief toegevoegde medewerkers van de regie- en adviespartij uit de flexibele schil, en adviseert op de diverse expertisegebieden het Programma VHRIT.

Het is de verantwoordelijkheid van de regie- en adviespartij om met de benodigde expertise de programmadirectie tijdens de initiatiefase bij te staan met raad en daad. Deze aanvraag betreft de verschillende expertisegebieden van het Programma VHRIT en waar nodig de deelprojecten.

De regiepartner zal een sleutelrol spelen bij het bereiken van de diverse mijlpalen, deliverables en doelstellingen van het programma. De precieze rolverdeling tussen regiepartner, implementatiepartners, kernteam en programmadirectie zal nog nader worden uitgewerkt.

Naast het vaste regie- en adviesteam kan de behoefte ontstaan voor een aanvulling met ca. 5 tot 10 extra medewerkers met specifieke expertise op het gebied van Solution Architectuur, Business Analyse en Verandermanagement. Deze flexibele schil kan op verzoek van de Programma Directie VHRIT (tijdelijk) worden ingezet voor expliciete taken.

-    (1) Project Management Ondersteuner
-    (1) Enterprise (Solution) Architect
-    (3) Business Analist IV/IT Cloud (1) & Business Analist IV/IT Payroll (2)
-    (3) Business Analist Functionele HR
-    (2) Verandermanagement ConsultantsDe regie- en adviespartij bestaat derhalve dus uit twee onderdelen:

1.    Het vaste regie- en adviesteam, gericht op continuïteit van regie- en adviestaken m.b.t. de kwaliteit van het programma, architectuur en kwaliteitsbewaking;

2.    Flexibele schil, gericht op (tijdelijk) aanvullende regie- en adviescapaciteit of specifieke kennis in het kader van de regie- en adviestaken;

Hiervoor geldt dat gewerkt wordt op basis van de inhoudelijke behoefte en op uitdrukkelijk verzoek van de Programma Directie. De planning voor het inzetten van de aanvullende capaciteit vindt in overleg met de regie- en adviespartij plaats. Na akkoord wordt de aanvullende capaciteit (tijdelijk) toegevoegd aan het regie- en adviesteam.

Inkoopinformatie
Voor deze twee onderdelen is een separaat tabblad in het antwoordformulier opgesteld. Ze maken gezamenlijk integraal deel uit van deze uitvraag. De uitvraag heeft in principe alleen betrekking op de duur van de initiatiefase, momenteel gepland van 1 februari 2023 tot 1 februari 2024, doch kan bij een positieve tussentijdse evaluatie (na zes maanden) optioneel worden verlengd tot en met de realisatiefase. Indien Defensie deze optie wenst te benutten dan is de maximale contractduur beperkt tot circa vier jaar, tot uiterlijk 31 december 2026. Defensie behoudt zich het recht voor een opzegtermijn te hanteren van een (1) maand voor het beëindigen van het gehele contract.

Alle partij(en), die één of meerdere kandida(a)t(en) levert, voor de uitvraag regiepartij komen niet in aanmerking als implementatiepartner of als onderaannemer van implementatiepartners voor een van de deelprojecten in de uitvoering. Als de hoofdaannemer gedurende de gehele uitvoering van deze opdracht dus zelf geen kandidaat levert komt deze nog in aanmerking voor de eventuele vervolgopdrachten. Als er ook maar één kandidaat 1 uur ingezet wordt, die in dienst is van of doorgeleend wordt via, een partij komt de hele partij niet meer in aanmerking voor enige betrokkenheid (als opdrachtnemer, onderaannemer etc.) bij de eventuele vervolgopdrachten. Dit alles vanwege de dan ontstane belangenverstrengelingen.

Een en ander conform onderstaande uitgewerkte voorbeelden, waarbij de rood gemarkeerde partijen in het voorbeeld uitgesloten worden voor de eventuele vervolgopdrachten.                
    Hoofdaannemer A, zet onderaannemer 1, 2 en 3 in. Onderaannemer 1, 2 en 3 zetten alleen medewerkers in die in dienst zijn bij hun eigen organisatie.
    Hoofdaannemer A, zet onderaannemer 1, 2 en 3 in. Onderaannemer 1, 2 en 3 zetten alleen medewerkers in die in dienst zijn bij hun eigen organisatie. Hoofdaannemer A zet een ZZP’er in die doorgeleend wordt via hun eigen organisatie.
    Hoofdaannemer A, zet onderaannemer 1 en 2 in. Onderaannemer 1 en 2 zetten eigen medewerkers maar ook ZZP’ers in die via de onderaannemers ingezet worden. Hoofdaannemer A zet geen ZZP’er in.
    Hoofdaannemer A, zet onderaannemer 1 en 2 in. Onderaannemer 1 en 2 zetten eigen medewerkers maar ook ZZP’ers in die via de onderaannemers ingezet worden. Hoofdaannemer A zet ook een ZZP’er in die doorgeleend wordt via hun eigen organisatie.

Uiteraard gelden in alle genoemde voorbeelden ook nog de restricties van de meervoudige doorleenconstructies uit de mantel, dus als een onderaannemer niet vermeld was in de UEA en een ZZP’er doorleent is sprake van een te lange keten.

U wordt gevraagd om voor alle gevraagde vaste en flexibele schil profielen per gevraagd profiel een CV in te dienen, in totaal 20 stuks. Iedere aangeboden kandidaat dient te voldoen aan de eisen. Indien er maximaal 2 kandidaten niet voldoen aan alle gestelde eisen zal de offerte nog geldig zijn en in de beoordeling worden meegenomen.

Onderdeel van de selectie zal een toelichtend gesprek zijn. Verwacht wordt dat een representatieve vertegenwoordiging uit het beoogde vaste team en de beoogde flexibele schil aanwezig is (max. 5 personen) en dat het team een presentatie geeft op hun visie, aanpak en toegevoegde waarde gedurende de initiatiefase en de realisatiefase.

Tijdens het toelichtend gesprek zal getoetst worden of uw aanpak overeenkomt met het beschrevene in dit document. Daarnaast worden de kandidaten getoetst conform de competenties zoals uitgevraagd. Volgens de huidige planning zal het toelichtend gesprek plaatsvinden in Den Haag op 20 december.

Uw aanbieding heeft een geldigheidstermijn van minimaal 60 dagen.

1.    De Programma Manager is onderdeel van het Kernteam. De programmamanager is primair verantwoordelijk voor het aansturen van het regie- en adviesteam.

Uitvoerende taken en verantwoordelijkheden:
-    Adviseert op verschillende niveaus de programmaorganisatie i.o.m. de Programma Directie;
-    Brengt kennis benodigd voor het opzetten en uitwerken van een VHRIT programma in op de diverse deelprojecten van het programma;
-    Zorgt voor de dagelijkse aansturing van het regie- en adviesteam.

2.    De Project Management Ondersteuner assisteert de Programma Manager met PMO gerelateerde taken.

Uitvoerende taken en verantwoordelijkheden:
-    Stelt samen en houdt bij de planning van het project.
-    Coördineert de bijdrage van het team aan besluitvormende organen.
-    Verzorgt voortgangsrapportages voor de Programma manager.
-    Bereidt voor en begeleidt het ac-ICT proces.

3.    De Quality Assurance Manager is onderdeel van het vaste team en heeft een interne rol binnen het programma om samen met de programmamanager de kwaliteit van het programma te bewaken. Externe QA zal separaat worden aanbesteed.

Uitvoerende taken en verantwoordelijkheden:
-    Onderdeel van het vaste team.
-    Houdt toezicht op de kwaliteit van de deelprojecten.
-    Onderhoudt samen met het programmabureau de kaders en richtlijnen.
-    Toetst de producten op de bestaande kaders en richtlijnen.
-    Rapporteert aan de programmamanager.
-    Adviseert de deelprojecten pro- en reactief.
-    Draagt zorg voor de benodigde kwaliteit in producten om deze door de besluitvorming te krijgen.

4.    De Enterprise Architect is onderdeel van het vaste team en bedenkt samen met de Enterprise- en Solutions Architecten vanuit Defensie (JIVC Afdeling Architectuur) en de Solutions Architecten vanuit SAP de doel- en solutionarchitectuur. Daarnaast vormt hij/zij binnen het Programma VHR IT de ‘design authority’ rol en zorgt dat alle oplossingen voldoen aan de geldende kaders en richtlijnen vanuit Defensie en geverifieerde SAP ‘best practices’.

Uitvoerende taken en verantwoordelijkheden:
-    Onderdeel van het vaste regie- en adviesteam;
-    Houdt zich bezig met alle architectuur vragen vanuit de deelprojecten;
-    Draagt bij aan het opstellen van de toekomstige doelarchitectuur voor het Programma VHRIT en Solution Architectuur voor het applicatielandschap van Defensie;
-    Stelt samen met de architecten van Defensie de ‘design principles’ op voor het programma VHRIT;
-    Toetst of alle oplossingen voldoen aan de opgestelde ‘design principles’;
-    Rapporteert aan de programmamanager;
-    Adviseert het programmamanagement pro- en reactief.
-    Neemt op verzoek deel aan en brengt expertise in bij de deelprojecten.
-    Zorgt dat de architectuur van HR-IT past in de Defensie enterprise architectuur.
-    Zorgt dat de IT architectuur en solution architectuur passen binnen de Defensiebrede IT- en solution-architectuur zoals gesteld door JIVC.

5.    De Business Analisten zijn onderdeel van het vaste programmateam en brengen hun kennis en expertise in bij de deelprojecten.

Uitvoerende taken en verantwoordelijkheden:
-    Onderdeel van het regie- en adviesteam.
-    Houden zich bezig met inhoudelijke vragen vanuit de deelprojecten.
-    Brengen de kennis van nieuwe ontwikkelingen en toepassingen in bij de deelprojecten.
-    Brengen uitgebreide SAP-kennis in op het gebied van HR.
-    Zorgen voor de vertaling van het bedrijfsproces naar de SAP ‘best practice’.
-    Adviseren het programmamanagement pro- en reactief.

6.    Verandermanagement consultants
-    Onderdeel van het regie- en adviesteam.
-    Houden zich bezig met veranderingsaspecten rond de implementatie van het programma.
-    Brengen kennis van de nieuwste ontwikkelingen en ‘best practice’ op het gebied van verandermanagement (in een SAPHR context) in het programma.
-    Adviseren het programmamanagement pro- en reactief.

Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren moeten de programmamanager, Quality Assurance Manager, Architecten, Business Analisten en Verander Management consultants voldoen aan:

•    Minimaal academisch werk- en denkniveau.
•    Ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAP-omgeving.

Daarbij moeten de leden van het vaste team kennis en/of ervaring hebben van SAP HR inclusief integratieaspecten (met aantoonbare SAPHR gerelateerde referenties). Daarnaast moet het team over voldoende interrelationele competenties beschikken omdat contact met alle niveaus van de Defensie-organisatie zal plaatsvinden alsmede met door Defensie ingezette externe leveranciers. Communicatieve vaardigheden zijn derhalve essentieel (zie hiervoor ook de eisen, wensen en competenties in deze aanvraag).

(Prognose) Gevraagd team:
De regiepartij heeft een vaste omvang van 10 VTE en een flexibele schil van 5–10 VTE (Business Analisten, Verander Management Consultants) waarbij voor het vaste team wordt uitgegaan van een fulltime inzet (1620 uur per jaar).


Eisen
Programma Manager
1.    Aantoonbaar academisch niveau (WO werk en denkniveau).
2.    Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3.    Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4.    Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als een Business Information Manager/Projectleider/Programmamanager binnen een multi-disciplinaire migratie naar een SAPHR programma met een omvang groter dan 5 miljoen euro.

Project Management Ondersteuner
1. Aantoonbaar HBO niveau (HBO werk en denkniveau).
2. Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3. Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als een Project Management Ondersteuner binnen een multi-disciplinaire migratie naar een SAPHR programma.

Quality Assurance Manager
1.    Aantoonbaar werk- en denkniveau op academisch niveau (minimaal 3 jaar werkervaring).
2.    Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3.    Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4.    Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een Quality Assurance rol.
5.    Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAPHR omgeving.

Lead Architect
1.    Aantoonbaar werk- en denkniveau op academisch niveau (minimaal 3 jaar werkervaring).
2.    Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3.    Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4.    Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Architect.
5.    Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAPHR omgeving.
6.    Minimaal 2 jaar ervaring in een high assurance IT omgeving
7.    Minimaal 2 jaar ervaring met het integreren van SAP in een complex en divers applicatielandschap

Business Analisten
1.    Aantoonbaar werk- en denkniveau op academisch niveau (minimaal 3 jaar werkervaring).
2.    Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3.    Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4.    Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Business Analist.
5.    Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAPHR omgeving.
6.    De aangeboden Business Analisten dienen voldoende kennis en expertise in huis te hebben om het doellandschap volledig af te dekken.

Verandermanagement Specialisten
1.    Aantoonbaar werk- en denkniveau op academisch niveau (minimaal 3 jaar werkervaring).
2.    Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3.    Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4.    Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Verander Management Consultant.
5.    Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAPHR omgeving.


Eisen flexibele schil
Lead Architect
1. Aantoonbaar werk- en denkniveau op academisch niveau (minimaal 3 jaar werkervaring).
2. Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3. Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Architect.
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(- onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAPHR omgeving.
6. Minimaal 2 jaar ervaring in een high assurance IT omgeving
7. Minimaal 2 jaar ervaring met het integreren van SAP in een complex en divers applicatielandschap

Verandermanagement Specialisten
1.    Aantoonbaar werk- en denkniveau op academisch niveau (minimaal 3 jaar werkervaring).
2.    Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3.    Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4.    Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Verandermanager
5.    Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAP omgeving.

Business Analisten
1. Aantoonbaar werk- en denkniveau op academisch niveau (minimaal 3 jaar werkervaring).
2. Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3. Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Business Analist.
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAPHR omgeving.
6. De aangeboden Business Analisten dienen voldoende kennis en expertise in huis te hebben om het doellandschap volledig af te dekken.

Project Management Ondersteuner
1. Aantoonbaar HBO niveau (HBO werk en denkniveau).
2. Minimaal 36 uur per week beschikbaar.
3. Beheerst talen Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift.
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als een Project Management Ondersteuner binnen een multi-disciplinaire migratie naar een SAPHR programma.


Wensen

Wensen Programmamanager
1.    Bij voorkeur aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol als Programmamanager/Business Information Manager/Projectleider (minder dan 3 jaar = 0 punten, 3 tot 4 jaar = 5 punten, 4 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 15 punten).
2.    Bij voorkeur aantoonbare werkervaring op strategisch en tactisch niveau binnen het IT domein (minder dan 3 jaar = punten, 3 tot 4 jaar = 5 punten, 4 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 15 punten).
3.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring in het omgaan met verschillende (tegenstrijdige) belangen vanuit verschillende in- en externe partners/markpartijen (minder dan 1 jaar = 0 punten, 1 tot 3 jaar = 5 punten, 3 tot 5 jaar = 10 punten, 5 tot 7 jaar = 15 punten, meer dan 7 jaar = 20 punten).
4.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol bij de overheid (minder dan 2 jaar = 0 punten, meer dan 2 jaar = 15 punten).

Wensen Project Management Ondersteuner
1.    Bij voorkeur aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol als de aangeboden rol (minder dan 3 jaar = 0 punten, 3 tot 4 jaar = 5 punten, 4 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 20 punten).
2.    Bij voorkeur aantoonbare werkervaring op strategisch en tactisch niveau binnen het IT domein (minder dan 3 jaar = 0 punten, 3 tot 4 jaar = 5 punten, 4 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 20 punten).
3.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol bij de overheid (minder dan 2 jaar = 0 punten, meer dan 2 jaar = 15 punten).

Wensen Quality Assurance Manager, Architecten, Business Analisten en Verander Specialisten
1.    Bij voorkeur aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol als de aangeboden rol (minder dan 4 jaar = 0 punten, 4 tot 5 jaar = 5 punten, meer dan 5 jaar = 10 punten).
2.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring binnen een multidisciplinair programma met een omvang groter dan 5 miljoen euro (minder dan 1 jaar = 0 punten, 1 tot 2 jaar = 5 punten, 2 tot 3 jaar = 10 punten, 3 tot 5 jaar = 15 punten, meer dan 5 jaar = 20 punten).
3.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring bij green en/of brownfield implementaties (1 of meer greenfield implementatie = 5 punten, 1 of meer brownfield implementatie = 10 punten).
4.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol bij de overheid (minder dan 1 jaar = 0 punten, 1 tot 3 jaar = 5 punten, 3 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 15 punten).

Wensen flexibele schil

Wensen Architect, Business Analisten en Verander Specialisten
1.    Bij voorkeur aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol als de aangeboden rol (minder dan 3 jaar = 0 punten, 3 tot 4 jaar = 5 punten, meer dan 4 jaar = 10 punten).
2.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring binnen een multidisciplinair programma met een omvang groter dan 5 miljoen euro (minder dan 1 jaar = 0 punten, 1 tot 2 jaar = 4 punten, 2 tot 3 jaar = 8 punten, 3 tot 5 jaar = 11 punten, meer dan 5 jaar = 15 punten).
3.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring bij green en/of brownfield implementaties (1 of meer greenfield implementatie = 10 punten, 1 of meer brownfield implementatie = 15 punten).
4.    Bij voorkeur aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol als de aangeboden rol bij de overheid (minder dan 1 jaar = 0 punten, 1 tot 3 jaar = 5 punten, 3 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 15 punten).

Wensen Project Management Ondersteuner
1. Bij voorkeur aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol als de aangeboden rol (minder dan 3 jaar = 0 punten, 3 tot 4 jaar = 5 punten, 4 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 20 punten).
2. Bij voorkeur aantoonbare werkervaring op strategisch en tactisch niveau binnen het IT domein (minder dan 3 jaar = 0 punten, 3 tot 4 jaar = 5 punten, 4 tot 5 jaar = 10 punten, meer dan 5 jaar = 20 punten).
3. Bij voorkeur aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol bij de overheid (minder dan 2 jaar = 0 punten, meer dan 2 jaar = 15 punten).


De recruiter

Niels Knapen

Myler

Deel deze opdracht

Taurusavenue 18
2132 LS, Hoofddorp

Vragen?

Als het gaat om support op Select, dan mag het naar servicedesk@select.hr of gebeld worden met (023) 56 856 30

Privacy Preference Center